นางสาวจำเนียร เกิดสวัสดิ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ดีด
ระดับ / ตำแหน่งทางวิชาการ :

สังกัดหน่วยงาน : สำนักงานคณบดี


คุณวุฒิ

  • ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.(การจัดการทั่ว) บัญชี หลักสูตร : ศศ.บ. สาขาวิชา :